Τι βαρύνει τον Αγοραστή12/7/2009

1. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου

Μέχρι την αξία : 15.000 € - Φόρος 7% ή 9 %.
Πάνω από αξία: 15.000 € - Φόρος 9% ή 11 %.
Σημείωση:

  • Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν όταν δεν υπάρχουν απαλλαγές (πρώτη κατοικία κ.λ.π.).
  • (7% ή 9%) και (9% ή 11%) εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη Πυροσβεστικού Σταθμού.

2. Φόρος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

3% επί του συνολικού φόρου μεταβίβασης

3. Έξοδα Συμβολαιογράφου

1,5%-2% περίπου επί της αναγραφόμενης στα συμβόλαια τιμής.

4. Έξοδα Δικηγορικά

Μέχρι την αξία 44.020 € : Αμοιβή 1% και Αμοιβή ελέγχου τίτλων 150-300 €.
Πάνω από αξία 44.020 €: Αμοιβή 0.5% και Αμοιβή ελέγχου τίτλων 300-450 €.

5. Μεσιτικά

Ό,τι συμφωνηθεί (1% ~ 2%) ανάλογα με την αξία του ακινήτου, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Εταιρεία. Συμπερασματικά ο Αγοραστής καλείται να καλύψει πρόσθετα έξοδα στην τιμή του Ακινήτου 10-15%.
(Αν πρόκειται όμως για πρώτη κατοικία το ποσοστό ελαττώνεται κατά πολύ).

6.ΦΠΑ
Στην περίπτωση που το ακίνητο επιβαρύνεται με ΦΠΑ τότε το ποσοστό συνολικής επιβάρυνσης είναι 
:23%
Αν υπάρχει απαλλαγή πρώτης κατοικίας ομοίως δεν καταβάλεται φόρος παρά μόνο για τυχόν αίθρια αποθήκες πάρκινγκ και  λοιπούς βοηθητικούς χώρους που έχουν χιλιοστά και δεν είναι παρακολουθήματα της προς αγορά ιδιοκτησίας.